صافی نیوز - هیأت بازرسی در اداره کل راه و شهرسازی شهرستان مراغه مستقر شد.

به گزارش صافی، هیأت بازرسی این بازرسی کل (گروه تولید و توسعه) از تاریخ ۱۵-۴-۹۸ لغایت ۱۴-۶-۹۸ در اداره کل راه و شهرسازی مراغه مستقر می‌باشد.

چنان چه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیأت بازرسی مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۳۳۸۶۱۲۱۳-۰۴۱ تماس حاصل نمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.