تهران- ایرنا- چهار هزار و ۳۰۶ طرح کشاورزی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد که برای ۹۳ هزار و ۳۶۴ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند. به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، این طرح ها با بیش از ۴۳۴۳ میلیارد تومان اعتبار در سراسر […]

تهران- ایرنا- چهار هزار و ۳۰۶ طرح کشاورزی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد که برای ۹۳ هزار و ۳۶۴ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، این طرح ها با بیش از ۴۳۴۳ میلیارد تومان اعتبار در سراسر کشور افتتاح می شود.
قرار است مطابق اهداف تعیین شده، ۱۵۹ هزار و ۷۳۵ خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند شوند.
بخش عمده طرح های افتتاحی به ترتیب مربوط به زیربخش های آب و خاک، دام، زراعت ، شیلات و باغبانی است.
طرح های حوزه صنایع کشاورزی و تبدیلی با ۳۰ درصد و پس از آن، طرح های زیربنایی و آب و خاک با ۲۷ درصد بیشترین حجم اعتبارات مالی و سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.
به گزارش ایرنا، مجموع تولیدات کشاورزی پس از چهار دهه به ۱۲۲ میلیون تن رسید.
در این مدت اگرچه جمعیت کشور با ۱۳۲ درﺻﺪ رشد از ﺣﺪود ۳۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۸۱ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در امسال بالغ شده است تولیدات کشاورزی با رشد ۳۶۸ درصدی از رشد جمعیت پیشی گرفت و ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ محصولات کشاورزی نیز ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۱۰۳ درﺻﺪ از حدود ۷۴۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ۱۵۰۰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓت.
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷ از ۲۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رسید.
اقتصام**۹۱۸۶*۱۹۶۱*
انتهای پیام/