«به وقت شام» پنج میلیاردی شد

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا از مرز پنج میلیارد تومان هم عبور کرد. به گزارش صافی جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با نام به وقت شام از مرز پنج میلیارد تومان عبور کرد.

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا از مرز پنج میلیارد تومان هم عبور کرد.

به گزارش صافی جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با نام به وقت شام از مرز پنج میلیارد تومان عبور کرد.