در اتفاقی نادر؛ مادر زنجانی در سومین زایمان خود در بیمارستان امام حسین(ع) نوزاد پسر به وزن پنج کیلو و ۴۰۰ گرم به دنیا آورد، حال مادر و کودک خوب است.

در اتفاقی نادر؛ مادر زنجانی در سومین زایمان خود در بیمارستان امام حسین(ع) نوزاد پسر به وزن پنج کیلو و ۴۰۰ گرم به دنیا آورد، حال مادر و کودک خوب است.