در صورت مراجعه به ادارات اگر مسئول مربوطه چنین پاسخى به شما داد چه باید بکنیم؟ “مسول کار شما در مرخصی می باشد فردا یا هفته آینده کارمند مسئول از مرخصی بر می گردد جهت انجام کارتان مراجعه نمایید…” آیا این پاسخ مطابق قانون است یا خیر؟ پاسخ: طبق ماده ۵ (١)و ۹ (٢) آیین […]

در صورت مراجعه به ادارات اگر مسئول مربوطه چنین پاسخى به شما داد چه باید بکنیم؟ “مسول کار شما در مرخصی می باشد فردا یا هفته آینده کارمند مسئول از مرخصی بر می گردد جهت انجام کارتان مراجعه نمایید…”

آیا این پاسخ مطابق قانون است یا خیر؟

پاسخ:

طبق ماده ۵ (١)و ۹ (٢) آیین نامه مرخصی موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند مکلف است قبل از مرخصی تقاضای خود را به مدیر واحد مربوطه تقدیم نمایید و مدیر مسول در صورت موافقت باید وظایف مربوط به آن کارمند را به کارمندان دیگر محول کند.

پس آن مجموعه و نهاد خدمت دهنده به این بهانه نمی توانند از انجام کارهای ارباب رجوع استنکاف ورزند و باید کار ارباب رجوع توسط کارمند جایگزین صورت پذیرد.

ماده ۵ – استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای کتبی و موافقت کتبی مدیر واحد مربوط و در غیاب او معاون و یا جانشین وی است. هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالانه خود را درخواست نمایند مدیر یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی فراهم نمایند تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی سالانه به میزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نمایند.

ماده ۹– حفظ پست سازمانی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می‌باشد و در این مدت مدیر واحد وظایف او را به کارمند یا کارمندان دیگر محول می‌کنند.

انتهای مطلب/