صافی نیوز

صافی نیوز / دستور العمل برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری، برنامه ای برای نیاز مدیریت شهری و آینده شهرها در سال 1394 به شهرداریها ابلاغ شده اما تا کنون به دلیل نبود عزم جدی راه به جائی نبرده است.
وکیل دادگاه وکالت

حمزه روحی – دستور العمل برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری که در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺮه وران پرداخته ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و اینکه تلاش شده که در تدوین آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮادﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، متاسفانه پس از گذشت بیش از 7 سال از تاریخ ابلاغ آن به تاریخ نهم آبان 1394 از طریق سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور به استانداران محترم سراسر کشور، تا کنون عزم و اراده جدی برای تهیه، تنظیم و تصویب آن در مجموعه مدیریت شهری ( شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها) وجود نداشته است.

این دستورالعمل جایگزین دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺳﺎزی، ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت عمرانی شهرداری) موضوع ابلاغیه 3260 مورخه 1392/2/10 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردیده و در تدوین آن ﺗﻼش شده، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺎ اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دو ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ شهر از اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد و چارچوبی برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری ارائه دهد، متاسفانه به دلیل عدم توجه جدی تاکنون شهرداریها و شوراهای شهر ار همان روش های سنتی و سلیقه ای و به دور از ملاحظات راهبردی در اجرای برنامه های شهرداری ها در مدیریت شهری استفاده می کنند. در واقع به نوعی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها  همچنان دچار روزمرگی می باشند.

الزامات قانونی دستورالعمل

این کارشناس مرکز مطالعات شهرداری اردبیل ضمن اشاره به الزامات قانونی دستورالعمل شامل ﻣﺎده 15 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب 1347/9/7- ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 71 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران مصوب 1375/3/1 و ماده 25 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ مصوب 1346/14/12 افزود: شوراهای اسلامی شهرها باید برای نقش آفرینی موثرتر در عرصه برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی توسعه شهرها که به تقویت جایگاه شورا منجر خواهد شد، وظیفه سنگینی دارند.

وی تاکید کرد: فراﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌّﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺑﺨﺶ خصوصی و متخصصین مرجع شهرسازی و مدیریت شهری طبق یکی از اصلی ترین اهداف برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری، چالش اصلی موجود در فرآیند تهیه، تنظیم و تصویب برنامه مذکور می باشد. استانداریها نیز نقش بسزایی در  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﺷﻬﺮ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ یکپارچه شهری دارند. (عدم جدیت استانداریها چالش عمده دیگر برنامه محسوب می شود).

پیشنهاد شروع جدی اجرای تدوین، تصویب و پایش برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداریها

پیشنهاد می شود با توجه به لزوم تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی شهرو شهرداریهای استان اردبیل، با تشکیل جلسات لازم توسط استانداری ، شورای اسلامی و شهرداری های استان اردبیل، بسترسازی لازم جهت تدوین ، تصویب برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداریهای استان در سال 1402 صورت گرفته و  از سال 1403 برنامه و بودجه شهرداری و دستگاههای اجرایی در حوزه شهرهای استان مطابق با برنامه مصوب شروع شده و در سال های بعدی پایش آن صورت گیرد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط
دیدگاه شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سردبیران در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *