صافی نیوز

صافی نیوز/ مدیریت یکپارچه شهری در ایران جهت مدیریت علمی و به روز شهرها، عزم جدی قوه مقننه جهت تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، قوه مجریه ایجاد زیرساخت های لازم مدیریت یکپارچه و رسانه ملی و مطبوعات و سازمانهای مردم نهاد را می طلبد.
مدیریت شهری

به گزارش صافی، حمزه روحی کارشناس مرکز مطالعات شهرداری اردبیل، طی دهه های اخیر موضوع تغییر در نظام مدیریتی شهری برای حل مشکلات متنوع شهری در سطح جهانی مطرح شده است. کشورهای توسعه یافته در این زمینه تجربه خوبی داشته و مضرات نبود یکپارچگی در سطح شهرهای خود را تجربه کرده اند. این کشورها با اصلاح و تغییر نظام‌های قانونی، مدیریتی و برنامه‌ریزی زمینه را برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری فراهم کرده و بستری را موجب شده‌اند که یک برنامه‌ریز و مدیر شهر با حداقل چالش روند حل مسائل شهری را به پیش می‌برد.  تحقق مدیریت یکپارچه شهری بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ناموفق بودن مدیریت فعلی شهرها در حل و فصل مسائل و مشکلات شهری تاکید کرد: در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی بحث ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺪﻣﺎت 23 ارﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات، آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد، ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، داراﯾﯽ و … در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ واﺣﺪ مطرح  می باشد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ دﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی، اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار و اداره ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻓﻘﺪان ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮداری در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺎص، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی، ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺷﻬﺮها، وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮازی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی،  اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺷﻬﺮی و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻻزﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮها و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد، ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺛﺮﮔﺬار در ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

این کارشناس تصریح کرد: سیاست‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات در مدیریت یکپارچه باید همگی در راستای یک هدف کلی باشد؛ این آن چیزی است که مفهوم یکپارچگی دنبال می‌کند، همچنین قوانینی که به تصویب می‌رسد باید چنین هدفی را محقق کند، زیرا در غیر این صورت باز هم منجر به نبود یکپارچگی و مدیریت‌های چندگانه می‌شود. در واقع مسائل و معضلاتی که هر روزه در شهرها ، ناشی از نبود یکپارچگی  و جزیره ای عمل کردن ارگانها و سازمانها است و موجب شده شرایط شهرها از جنبه‌های مختلف هر روز رو به وخامت بگذارد.

وی ادامه داد، در جهت رسیدن به اهداف مدیریت شهری شامل: حفاظت از محیط شهری و رشد و توسعه و ارتقا آن از جهات مختلف، برقرار کردن ارتباط مستقیم برای شهروندان به منظور درک مشکلات آنها،  اهمیت دادن و در نظر گرفتن نیازهای ساکنان شهر مانند اشتغال و مسکن و…. ،تحقیق در مورد شرایط عملکردی شهر و استفاده از شیوه  های استراتژیک، هماهنگ کردن تمام عناصر شهری، بودجه بندی مناسب و بررسی کارایی سیستم مالی، افزایش مشارکت پایدار افراد و به کارگیری ایده های خلاقانه آنها، برنامه ریزی برای جلب مشارکت مردمی و جمع آوری اطلاعاتی برای بهبود سیستم های شهری ،می توان در زمینه های  فرهنگ سازی عمومی و افزایش مشارکت های مردمی و استفاده از این پتانسیل عظیم در حل مشکلات شهری و ایجاد محیط های شهری با استانداردهاو شاخص های مطلوب زندگی شهروندان ،تصویب و اجرای قانون به روز مدیریت شهری با تعریف وظایف تک تک ارگانهای موثر در مدیریت شهری و در نهایت یکپارچگی مدیریت شهری همانند کشورهای توسعه یافته دست یافت.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط
دیدگاه شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سردبیران در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *