صافی نیوز

گروه: فرهنگی
صافی نیوز / مدتی است هشتگ نه به اعدام در فضای مجازی به راه افتاده است و عده ای هم بسیار طرفدار این هشتگ هستند.اما باید دید آیا ایدئولوژی طرفداران این جریان همان چیزی است که به زبان می آوردند؟
صافی نیوز / سالهای سال است که راجع به برخورد والدین در بستر جامعه و خانواده و تاثیر آن بر روی کودک مینویسیم و یا در سمینارها و محفل های مختلف به بحث و گفتگو مینشینیم اما حاصل آن چه شده است ؟
صافی نیوز / نیاز انسان امروز به هنر از جمله نیازهای است که احتیاج به استدلال ندارد زیرا هر انسانی، با هر سطحی از فرهنگ، فکر و اندیشه ای به این مساله واقف است.
صافی نیوز – ۱۷ مرداد ماه که فرا رسید، زبان برای بیان مشکلات گویا می شود، هرچند سالهاست به رشته تحریر می آید و چند روز دیگر فراموش می شود.
صافی – در کنار روابط مستحکم سیاسی و روابط رو به توسعه اقتصادی دو کشور ایران و عراق آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، روابط فرهنگی دو همسایه است، این روابط به خصوص با توجه به اشتراک هویت شیعی از قدمت و عمق بسیار زیادی برخوردار است.