15:08 1403/05/02

چالش های برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری ابلاغی آبان 1394

صافی نیوز / دستور العمل برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری، برنامه ای برای نیاز مدیریت شهری و آینده شهرها در سال 1394 به شهرداریها ابلاغ شده اما تا کنون به دلیل نبود عزم جدی راه به جائی نبرده است.
وکیل دادگاه وکالت

حمزه روحی – دستور العمل برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری که در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺮه وران پرداخته ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و اینکه تلاش شده که در تدوین آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮادﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، متاسفانه پس از گذشت بیش از 7 سال از تاریخ ابلاغ آن به تاریخ نهم آبان 1394 از طریق سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور به استانداران محترم سراسر کشور، تا کنون عزم و اراده جدی برای تهیه، تنظیم و تصویب آن در مجموعه مدیریت شهری ( شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها) وجود نداشته است.

این دستورالعمل جایگزین دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻮﺳﺎزی، ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت عمرانی شهرداری) موضوع ابلاغیه 3260 مورخه 1392/2/10 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردیده و در تدوین آن ﺗﻼش شده، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺎ اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دو ﺳﻄﺢ راﻫﺒﺮدي و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ شهر از اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد و چارچوبی برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری ارائه دهد، متاسفانه به دلیل عدم توجه جدی تاکنون شهرداریها و شوراهای شهر ار همان روش های سنتی و سلیقه ای و به دور از ملاحظات راهبردی در اجرای برنامه های شهرداری ها در مدیریت شهری استفاده می کنند. در واقع به نوعی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها  همچنان دچار روزمرگی می باشند.

الزامات قانونی دستورالعمل

این کارشناس مرکز مطالعات شهرداری اردبیل ضمن اشاره به الزامات قانونی دستورالعمل شامل ﻣﺎده 15 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي مصوب 1347/9/7- ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 71 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران مصوب 1375/3/1 و ماده 25 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ مصوب 1346/14/12 افزود: شوراهای اسلامی شهرها باید برای نقش آفرینی موثرتر در عرصه برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی توسعه شهرها که به تقویت جایگاه شورا منجر خواهد شد، وظیفه سنگینی دارند.

وی تاکید کرد: فراﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌّﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﻬﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد، ﺑﺨﺶ خصوصی و متخصصین مرجع شهرسازی و مدیریت شهری طبق یکی از اصلی ترین اهداف برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداری، چالش اصلی موجود در فرآیند تهیه، تنظیم و تصویب برنامه مذکور می باشد. استانداریها نیز نقش بسزایی در  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﺷﻬﺮ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ یکپارچه شهری دارند. (عدم جدیت استانداریها چالش عمده دیگر برنامه محسوب می شود).

پیشنهاد شروع جدی اجرای تدوین، تصویب و پایش برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداریها

پیشنهاد می شود با توجه به لزوم تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی شهرو شهرداریهای استان اردبیل، با تشکیل جلسات لازم توسط استانداری ، شورای اسلامی و شهرداری های استان اردبیل، بسترسازی لازم جهت تدوین ، تصویب برنامه راهبردی، عملیاتی شهر و شهرداریهای استان در سال 1402 صورت گرفته و  از سال 1403 برنامه و بودجه شهرداری و دستگاههای اجرایی در حوزه شهرهای استان مطابق با برنامه مصوب شروع شده و در سال های بعدی پایش آن صورت گیرد.

انتهای پیام/

حمزه روحی
حمزه روحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست تغییرات و بروز رسانی ها
1403
31 اردیبهشت
نسخه 1.2
  1. بهبود صفحه نمایش خبر
  2. اضافه شدن خبرهای مرتبط
  3. اضافه شدن خبرهای پیشنهادی
23 اردیبهشت
نسخه 1.1
  1. اضافه شدن پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی
  2. بهبود سرعت سایت
  3. بهبود پنل خبرنگاران
22 اردیبهشت
نسخه 1
  1. طراحی و پیاده سازی صفحات سایت شامل: صفحه اصلی، صفحه مشاهده خبر، صفحه آرشیو مطالب، صفحه آرشیو هشتک ها، صفحه اخبار تصویری، صفحه آرشیو اخبار تصویری
  2. طراحی و پیاده سازی هدر و فوتر سایت
  3. راه اندازی بخش امنیت سایت