8:53 1403/04/25

نحوه تایید پنج سال سابقه داوطلبان نمایندگی مجلس اعلام شد

صافی نیوز / ستاد انتخابات وزارت کشور روز سه شنبه پیرو اطلاعیه شماره ۸ دستور العمل بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس، ناظر بر چگونگی تایید حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی را برای آگاهی داوطبان منتشر کرد.
ستاد انتخابات کشور

به گزارش صافی به نقل از وزارت کشور، وزارت کشور اعلام کرد: به استناد ماده­ ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره­ های ذیل آن، انتخاب­ شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایطی باشند که در بند ۹ به ارائه گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی برداشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی ، عمومی یا غیرعمومی تاکید شده است.

متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دستورالعمل بند (۹) ماده (۳۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ناظر بر چگونگی تایید حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی

” بند (۹) ماده (۳۱) عبارت است از ارائه گواهی معتبر و مورد تائید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج (۵) سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی،عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت نام”

ماده ۱ – تعاریف

۱- نهاد یا موسسه؛ به اشخاص حقوقی عمومی یا غیر عمومی زیر اطلاق می گردد که مطابق قانون و مقررات تشکیل شده و دارای وظایف حاکمیتی یا تصدی گری هستند و در زمان اشتغال یا همکاری داوطلب با آنها، دارای فعالیت مستمر یا موثر باشند.

الف- موسسات عمومی غیر دولتی ؛ به استناد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی می باشد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و با داشتن استقلال حقوقی ،ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه در صد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

فهرست این نهادها در ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۷۳با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است

ب- موسسات دولتی؛ به استناد ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان های ذکر شده در قانون اساسی موسسه دولتی می باشند.

پ- شرکت دولتی؛ بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولت است.

ت- دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ث- شخص حقوقی تابعه یا وابسته به دولت؛ کلیه اشخاص حقوقی که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱-حداقل ۱۰ درصد سهام آن متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد سهام آنها مجموعا متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی باشد.

۲-تاسیس، انحلال و یا آئین نامه اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب و تصمیم هیات وزیران با هر یک از وزیران یا روسای قوا باشد.

۳-مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیات مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می شود.

ج- نهاد یا موسسات غیر عمومی؛ بخش های غیر دولتی خصوصی و تعاونی می باشند که از شمول حکم و مصادیق بندهای (الف)،(ب)،(پ)،(ت) و (ث) خارج باشند.

چ- اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه ای: شخصیت های حقوقی که مطابق با قانون و مقررات به جهت ساماندهی و نظارت بر مشاغل حرفه ای و صنفی تشکیل می شوند مانند اصناف، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام روانشناسی، مرکز وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضاییه و…

۲-گواهی معتبر: تاییدیه رسمی و ممهور در سربرگ نهاد یا موسسه که توسط بالاترین مقام یا معاونت توسعه منابع انسانی آن نهاد یا موسسه یا جانشین قانونی او امضاء شده است.

۳-داوطلب؛ شخصی است که حسب گواهی های صادرشده موضوع ماده ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجاز به اعلام داوطلبی در مرحله ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

۴-بالاترین مقام؛ شخص حقیقی است که حسب قانون و مقررات آن نهاد یا موسسه، سمت و پست او در حوزه ماموریت (اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضایی) داوطلب، دارای بالاترین جایگاه اداری است.

۵-فعالیت اجرائی؛ فعالیت اشخاصی که دارای حداقل ۵ سال سابقه در امور اجرایی از جمله اداری، اقتصادی، فرهنگی و صنفی- حرفه ای باشند.

۶-فعالیت آموزشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه آموزشی با تائید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آنها آموزشی است.

۷-فعالیت پژوهشی؛ فعالیت افرادی که داری حداقل ۵ ساله سابقه پژوهشی با تائید نهاد یا موسساتی که تمام یا بخشی از وظایف ذاتی و قانونی آنها پژوهشی است.

۸-فعالیت قضائی؛ فعالیت افرادی که حسب گواهی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با ابلاغ قضایی دارای حداقل ۵ سال سابقه قضاوت می باشند.

ماده ۲ – گواهی معتبر باید خطاب به دبیرخانه ستاد انتخابات کشور و شامل تاریخ ابتدا و پایان فعالیت داوطلب با ذکر مدت، سال، ماه و روز باشد.درج نوع همکاری (رسمی، پیمانی، قراردادی) و ذکر شرط فعالیت فعال در گواهی مزبور الزامی است.

تبصره۱: سوابق ارائه شده توسط داوطلبان می تواند متوالی یا متناوب باشد و باید مورد تایید رسمی و معتبر بالاترین مقام نهاد یا موسسه یا معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مربوطه در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی قرار گیرد.

تبصره ۲ :در صورتیکه بالاترین مقام، خود داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد مقام بالاتر ذی سمت، گواهی مربوط را صادر می نماید.

ماده ۳ – گواهی صادر شده برای داوطلبان در بخش غیرعمومی در هر سطح (اعم از مدیرعامل،اعضای هیات مدیره، روسای ادارات، کارشناسان، کارمندان،کارگران و…) با تایید بالاترین مقام آن بخش غیر عمومی یا مدیر یا معاون اداری مالی مربوطه قابل قبول است.

تبصره : اشخاص حقوقی صنفی یا مشاغل حرفه ای تنها برای داوطلبانی می توانند گواهی صادر کنند که از سوی آنها دارای پروانه یا مجوز رسمی فعالیت هستند. تاکید بر سابقه فعالیت “فعال” و درج شماره پروانه یا مجوز در گواهی های مذکور شرط است.

ماده۴- معاونت های پژوهشی و آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم حسب ارتباط موضوع پژوهش یا آموزش با آنها، می توانند با بررسی و ارزیابی لازم مانند بررسی دقیق سوابق، مدارک، آثار و … تنها برای داوطلبانی که به صورت آزاد و بدون ارتباط رسمی با نهادها و موسسات، دارای سوابق آموزشی یا پژوهشی هستند ، گواهی مربوط را به صورت معادل صادر نمایند.

ماده ۵ – در صورتیکه مجموع سوابق اجرائی، پژوهشی، آموزشی و قضائی داوطلب در دو یا چند نهاد یا موسسه بخش دولتی،عمومی یا غیر عمومی به پنج سال برسد گواهی معتبر و مورد تایید تمامی آنها در قالب یک فایل، هنگام ثبت نام ضروری است.

ماده۶- نهاد یا موسسه در زمان همکاری داوطلب با آن ، باید فعالیت قانونی و اجرایی مستمر و فعال داشته باشد و مدت زمان فعالیت داوطلب در آن نهاد یا موسسه نباید از زمان فعالیت »مستمر و فعال « آن نهاد یا موسسه بیشتر باشد.

ماده۷-­ ستاد انتخابات کشور، هیات های اجرائی و نظارت، می توانند در مواردی که فرآیندهای اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مانند فعالیت مستمر و فعال موسسه یا نهاد، فعالیت داوطلب، شمول موسسه یا نهاد، صحت گواهی معتبر و … محل تردید باشد، موضوع را از نهادهای ذیصلاح قانونی مانند نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، بیمه ای، مجوزدهنده و … استعلام کنند.

ماده ۸-صدور گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیرد قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده- کننده خواهد بود.

انتهای پیام/

سردبیر
سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست تغییرات و بروز رسانی ها
1403
31 اردیبهشت
نسخه 1.2
  1. بهبود صفحه نمایش خبر
  2. اضافه شدن خبرهای مرتبط
  3. اضافه شدن خبرهای پیشنهادی
23 اردیبهشت
نسخه 1.1
  1. اضافه شدن پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی
  2. بهبود سرعت سایت
  3. بهبود پنل خبرنگاران
22 اردیبهشت
نسخه 1
  1. طراحی و پیاده سازی صفحات سایت شامل: صفحه اصلی، صفحه مشاهده خبر، صفحه آرشیو مطالب، صفحه آرشیو هشتک ها، صفحه اخبار تصویری، صفحه آرشیو اخبار تصویری
  2. طراحی و پیاده سازی هدر و فوتر سایت
  3. راه اندازی بخش امنیت سایت