صافی نیوز

برچسب: آسیا

صافی نیوز / ساحل سرخ پانجین، چین در مکان مردابی وسیعی قرار گرفته و نی‌های بلندی اطراف آن را پوشانده‌اند.