صافی نیوز

برچسب: الهوردی دهقانی

صافی نیوز / نماینده ورزقان ار واگذاری احداث پروژه ورزقان -نوردوز به پیمانکار جدید خبر داد.