صافی نیوز

برچسب: انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

صافی نیوز / میزان مشارکت مدیران مسئول در هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات از مرز 1700 نفر گذشت.