صافی نیوز

برچسب: بنیاد فرهنگی روایت فتح

صافی – مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح از عملکرد سازمان زیباسازی شهرداری تهران در قبال جشنواره هنر مقاومت انتقاد کرد.