صافی نیوز

برچسب: جلال الدین علی محمدی

صافی – فهرست سپاهان یک بازیکن بزرگسال بیش از سقف تعیین شده دارد.