صافی نیوز

برچسب: حسن جوهر چی

 حسن جوهرچی در سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد