صافی نیوز

برچسب: دفترچه خدمات درمانی

صافی – سال آینده حذف دفترچه‌های درمان در هر استان یک شهر به صورت پایلوت اجرا می‌شود.