صافی نیوز

برچسب: رئیس سازمان محیط زیست

سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / رئیس جمهور با صدور حکمی علی سلاجقه را به سمت "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست" منصوب کرد.