صافی نیوز

برچسب: رئیس کل گمرک ایران

سیداحسان خاندوزی
صافی نیوز / وزیر اقتصاد رئیس کل جدید گمرک را منصوب کرد.