صافی نیوز

برچسب: رضا داوری اردکانی

صافی نیوز / رییس جمهوری در حکمی رییسان فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم و زبان و ادب فارسی را منصوب کرد.