صافی نیوز

برچسب: زهرا آیت اللهی

صافی – رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید : طی ۴۰ سال اخیر نزدیک به ۱۶۱ قانون یا کل یا بخشی از آن در حمایت از زنان، خانواده و کودک طی این ۴۰ سال به تصویب رسیده است.