صافی نیوز

برچسب: ساز و کار مالی اروپا

صافی – اعلام رسمی راه اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا که وعده آن در ماه های گذشته توسط سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس داده شده بود، پیروزی دیگری برای دولت و دیپلماسی کشور محسوب شده و نشان از موفقیت منطق تعامل دارد.
صافی – وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه همزمان با اعلام راه اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX بیانیه ای مشترک در حمایت از برجام و بهره مندی اقتصادی ایران از آن منتشر کردند.