صافی نیوز

برچسب: سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

صافی – دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی گفت: حجم گسترده ای از شرکت های پیمانکاری جوان در کشور داریم که برای آنها پروژه عمرانی وجود ندارد تا وارد فعالیت شوند.