صافی نیوز

برچسب: سیدرضا مظهری

واکسن کرونا
صافی نیوز / مدیر اجرایی واکسیناسیون کوو ایران برکت گفت: رباره جزییات مطالعه فاز سه واکسن کوو ایران برکت توضیحاتی را ارائه داد.