صافی نیوز

برچسب: شرکت متا

اینستاگرام
صافی نیوز / نامه مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به سوءرفتار اینستاگرام به شرکت متا تحویل داده شد.