صافی نیوز

برچسب: صندوق ذخیره فرهنگیان

رضا مراد صحرایی
صافی نیوز / به دنبال دستور وزیر آموزش و پرورش، معاون صندوق ذخیره فرهنگیان که اخیراً فیش حقوقی او با ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار منتشر شده بود، برکنار شد.