صافی نیوز

برچسب: علب فخارسلیمانی

حادثه
صافی نیوز / سقوط در مخزن چسب سازی جان ۲ کارگر را گرفته و ۳ کارگر دیگر را مصدوم کرد.