صافی نیوز

برچسب: علیرضا مرندی

صافی نیوز / رییس جمهوری در حکمی رییسان فرهنگستان‌های علوم پزشکی، علوم و زبان و ادب فارسی را منصوب کرد.