صافی نیوز

برچسب: محمدعلی لطف الهی یقین

رئیس دانشگاه مراغه
صافی نیوز / ۲ انجمن علمی دانشگاه مراغه در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت خوش درخشیدند.