صافی نیوز

برچسب: محمدعلی کوزه گر

صافی – مدیرکل امور مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: نزدیک به ۴۳ هزار فرصت شغلی سال جاری برای توانخواهان و مددجویان زیر پوشش این سازمان ایجاد شده است.