صافی نیوز

برچسب: محمد اهل شاخه

صافی – مدافع ماشین سازی نخستین گل نیم فصل دوم را به ثمر رساند.