صافی نیوز

برچسب: محمود فتوحی

صافی – رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: ناحیه نوآوری شریف در اطراف این دانشگاه راه اندازی تا ضمن حمایت از مالکیت فکری و معنوی طرح های پژوهشی به ارتقاء و رشد شرکت های دانش بنیان کمک کند.