صافی نیوز

برچسب: مدافع امنیت

صافی نیوز / مدتی است هشتگ نه به اعدام در فضای مجازی به راه افتاده است و عده ای هم بسیار طرفدار این هشتگ هستند.اما باید دید آیا ایدئولوژی طرفداران این جریان همان چیزی است که به زبان می آوردند؟