صافی نیوز

برچسب: مدیرعامل شرکت بورس

علی صحرایی
صافی نیوز / مدیرعامل بورس تهران، بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان ۳+۷ را یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و تاکید داشت که این موضوع می‌تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته و رشد بازار سهام را نوید دهد.