صافی نیوز

برچسب: نشریه مبلغان

دفتر مقام معظم رهبری
صافی نیوز / بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری درباره استفتاء منتشر شده در یکی از نشریات توضیح داد.