معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه:

کانون ها و مجامع سلامت محله در مراغه توسعه می یابد

صافی - معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه از گسترش و افزایش کانون ها و مجامع سلامت محلات این شهرستان خبرداد.

علی سلیمانی گفت: این مراکز و کانون های سلامت با مشارکت مردم محلات ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به ایجاد پنج کانون سلامت در محلات مختلف این شهرستان، این کانون ها و مجامع سلامت برای ایجاد مشارکت فعال خانواده ها در زمینه های بهداشت و سلامت عمومی توسعه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: هم اکنون این کانون های سلامت در محلات انزاب، فاز یک شهرک ، دارایی، ۴۸ متری، شهید همت(زینال آباد)، چهل پا و پهرآباد ایجاد و راه اندازی شده که شاهد استقبال مناسب خانواده ها از این مراکز هستیم.

سلیمانی گفت: مردم محور قرار دادن این برنامه ها با هدف توسعه عدالت در سلامت و جلب مشارکت های مردمی و ارتقای سواد سلامتی مردم از اهداف دیگر تشکیل این کانون هاست.

وی افزود: راه اندازی کانون های سلامت محله، شروعی برای مشارکت ساختارمند مردم در بهبود سلامت خود، خانواده و جامعه بوده و د راستای افزایش حس مسئولیت پذیری تمامی مردم در قبال سلامتی جامعه اجرا می شود.

وی از اجرای بسته خدمتی سلامت کارکنان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه ، تمامی کارکنان ادارات شهرستان مراغه از لحاظ سلامتی مورد بررسی و ارزیابی و آموزش قرار خواهند گرفت .

وی ادامه داد: همچنین برنامه های جامعی از سوی این دانشکده برای اجرای برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان بر اساس بسته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت تدوین و اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: برای این منظور جلسه آموزشی و توجیهی برای رابطین سلامت سایر ادارات در خصوص تدوین برنامه عملیاتی و نحوه اجرای برنامه بهبود سلامت کارکنان برگزار خواهد شد.

هم اکنون ۱۸ مرکز بهداشت شهری در قالب مراکز جامع سلامت و ۸۰ خانه بهداشت روستایی در شهرستان مراغه خدمات بهداشتی برای ساکنان مناطق شهری و روستایی ارائه می دهند.