رئیس اداره ثبت احوال مراغه:

زن مراغه ‌ای در 71 سالگی صاحب شناسنامه شد

صافی - رئیس اداره ثبت احوال مراغه از صدور شناسنامه برای یک زن 71 ساله در این شهرستان خبرداد.

علیرضا شمس ‌دانش افزود: حبیبه عباسی اهل روستای یورک این شهرستان به رغم داشتن 71 سال، با حضور در این اداره و ارائه اوراق و اسناد، برای اولین بار صاحب شناسنامه شد.

وی ادامه داد: این خانم دارای هفت فرزند بوده که به دلیل بستری شدن در بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهرستان مجبور به دریافت شناسنامه و اوراق هویتی و مراجعه به این اداره شده است.

وی اضافه کرد: با بررسی های انجام شده در این اداره، صدور شناسنامه در زمان تولد (1326) برای وی محرز شده لیکن به دلیل عدم مراجعه برای دریافت آن و نیز عکس دار نکردن آن و نیز فوت والدین و مفقودی شناسنامه، گواهی فوت برای وی صادر شده بود.

وی با بیان اینکه تاکنون برای دریافت شناسنامه و کارت ملی نامبرده اقدامی نشده گفت: این زن به دلیل اقامت در روستا و عدم برخورداری از اوراق هویتی و شناسنامه و کارت ملی از خدمات درمانی، بهداشتی و دریافت یارانه محروم بوده است.

شمس دانش اضافه کرد: با مراجعه فرزندان این زن مراغه ای، شناسنامه برای وی صادر شد و کارت ملی نیز برای وی به زودی صادر می شود تا از خدمات دولتی، بهداشتی و یارانه بهره مند شود.

اداره ثبت احوال مراغه در فروردین سال 1307 شمسی تاسیس و در چهاردهم فروردین این سال اولین سند سجلی برای حاج میرزا عیسی خان فتوحی رییس وقت اداره معارف مراغه صادر شده است.

مراغه در تقسیمات کشوری سال 1311 تا 1316 دارای شش بلوک شامل مراغه، کشاور (هشترود)، قصبه بناب (بناب)، میاندوآب، ملک کندی (ملکان)، عجب شیر و مردق بوده است.