صافی نیوز

گروه: آفریقا
صافی نیوز / این یک نقطه عطف در سومالی است: یک میلیون نفر به دلیل خشکسالی «فاجعه بار» آواره شده اند.