صافی نیوز

برچسب: آسیه اناری

عصبانیت - پرخاشگری
صافی نیوز / تغییرات جسمی و روحی در دوره نوجوانی موجب بروز اضطراب، ترس و در نهایت پرخاشگری در افراد می‌شوند.