صافی نیوز

برچسب: اعتراضات مرداد 97

صافی – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب سیزده نفر از افراد دستگیر شده در تجمعات و اعتراضات مرداد ۹۷ را به شش ماه تا یک سال حبس محکوم کرد.