صافی نیوز

برچسب: امیر کویت

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح
صافی نیوز / شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر کوی ، شیخ احمد، پسر ارشد خود را به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرد.