صافی نیوز

برچسب: تصادف ساختگی

صافی نیوز / دستگیری تعدادی از اعضای یک باند بزرگ تصادفات ساختگی و دریافت خسارت از بیمه در استان فارس