صافی نیوز

برچسب: جشنواره هنر مقاومت

صافی – مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح از عملکرد سازمان زیباسازی شهرداری تهران در قبال جشنواره هنر مقاومت انتقاد کرد.