صافی نیوز

برچسب: جغد

صافی: صافی نیوز: پرند گان در دنیا به دلیل زیبایی شان طرفدارن زیادی دارند ولی برخی از پرندگان دنیا توانایی کشتن انسان ها را دارند.