صافی نیوز

برچسب: رفتار با کودکان

صافی نیوز / سالهای سال است که راجع به برخورد والدین در بستر جامعه و خانواده و تاثیر آن بر روی کودک مینویسیم و یا در سمینارها و محفل های مختلف به بحث و گفتگو مینشینیم اما حاصل آن چه شده است ؟