صافی نیوز

برچسب: سیدمحمدصادق خرازی

سیدمحمدصادق خرازی
صافی نیوز / صادق خرازی رئیس شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان از این حزب استعفا کرد.