صافی نیوز

برچسب: عصر دیجیتال

صافی – در قرآن کریم، سوره حجرات از فصولی است که بیشتر به موضوع اخلاق در جامعه پرداخته و آن را از زوایای مختلف و با مثال های روشن مورد تاکید قرار می دهد. به طوری که می توان این سوره را حاوی قوانینی اجتماعی برای تنظیم روابط سالم بین انسان ها و به خصوص میان مسلمانان دانست که امت وسط به حساب می آیند.