صافی نیوز

برچسب: علی اسحاقی

صافی نیوز / تست انسانی واکسن تزریقی – استنشاقی "کووپارس" آغاز شد. قرار است ۱۳ نفرطی هشت روز تزریق واکسن را تجربه کنند.