صافی نیوز

برچسب: لباس

صافی: ملانیا ترامپ در سال 2018 چندین لباس بحث برانگیز پوشید که باعث شد رسانه ها توجه بیشتری به نوع پوشش او بکنند.