صافی نیوز

برچسب: محاربه

صافی نیوز / برای تحقق جرم محاربه، اقدام فرد مرتکب باید عمومیت داشته و حین استفاده از اسلحه، توانایی برهم زدن امنیت جامعه را نیز داشته باشد.